Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem przez rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. 
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest przesyłany do Klienta wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Na żądanie Klienta Regulamin zostanie mu udostępniony w inny wskazany sposób. 
 4. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.finispoland.pl;
  3. Sprzedawca: Spółka pod firmą: FINIS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Lutnianej 39 , kod pocztowy: 71-425 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715935, posiadająca numery NIP: 9552453678 i REGON: 369356544, adres elektroniczny: office@finispoland.pl, numer telefonu: +48 882 654 953
  4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę wyrażonego poprzez potwierdzenie Zamówienia w formie wiadomości email;
  8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 5. Polityka bezpieczeństwa dostępna pod linkiem: https://finispoland.pl/polityka-prywatnosci/ stanowi integralną część niniejszego regulaminu i zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz o plikach cookies i o stosowanych protokołach bezpieczeństwa (techniczne środki ochrony). 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Polityka bezpieczeństwa, o której mowa w rozdziale 2 pkt. 5, a stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu, spełnia obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, zawarta umowa sprzedaży, jak również RODO, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom – zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Polityce bezpieczeństwa. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 5. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu pod linkiem: …………….
 6. Klient wybierając formę płatności kartą kredytową zostanie przekierowany wedle swojego wyboru na stronę systemu płatności online PayU albo na stronę płatności online Przelewy24. Wybranie tej formy płatności a następnie wybranie jednego z powyższych dostawców usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekserowanie do wybranego serwisu. Korzystanie z jednego z powyższych systemów przez Klienta wiązać się będzie z przetwarzaniem danych osobowych przez podmiot niezależny od Sprzedającego – zgodnie z regulaminem i polityką bezpieczeństwa wybranego dostawcy usługi. 
 7. Klient wybierając formę płatności ratalnej zostanie przekierowany na stronę ……., prowadzoną przez podmiot niezależny od Sprzedającego, gdzie zostanie dokonana ocena jego zdolności kredytowej zgodnie z zasadami przyjętymi przez mBank S.A. Stroną zawartej z Klientem umowy dotyczącej formy finansowania umowy sprzedaży będzie wyłącznie Bank. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych w związku z oceną zdolności kredytowej i ewentualnie zawartą umową z Bankiem wynikają z dokumentów udostępnionych Klientowi przez Bank.
 8. Klient ma możliwość podczas składania zamówienia zaznaczenia pola ……. – celem wyrażenia opinii o Sklepie i Sprzedawcy. Zaznaczenie powyższego pola oznacza, że Klient otrzyma od serwisu Opineo.pl maila na podany przez siebie adres email umożliwiającego mu wyrażenie opinii. Zaznaczając powyższe pole Klient wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych w zakresie …….. administratorowi danych osobowych prowadzącemu wyżej wskazany serwis na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej pod adresem ……

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu przy poszczególnych z oferowanych Towarów.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
 4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe - szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru2. Zamówienia i ich realizacja
 5. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 6. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności przed złożeniem zamówienia. 
 7. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu i polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie.
 11. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 1-2 dni roboczych – chyba, że w potwierdzeniu zamówienia wskazany zostanie inny termin realizacji zamówienia. 

3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów zależy od wyboru Klienta, co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia, przed potwierdzeniem złożenia zamówienia i zależy od wybranej formy dostawy.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  2. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia,
  3. zapłata kartą kredytową za pośrednictwem wybranego serwisu płatności online – PayU albo Przelewy24,
  4. zapłata na raty za pośrednictwem finansowania uzyskanego z mBank S.A. po uprzedniej weryfikacji przez Bank zdolności kredytowej.
  5. Na każdy sprzedany Produkt, Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.
 3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Do sprzedaży na rzecz Konsumentów stosuje się postanowienia Regulaminu, których wyraźnie nie wyłączono oraz poniższe postanowienia. 
 2. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 3. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas faktycznego wykonania przedmiotu umowy, wynikający z jej charakteru, tj. czas dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 4. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Sprzedawca nie przystąpił do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru – z wyłączeniem sprzedaży na rzecz Konsumenta. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami – nie dotyczy to sprzedaży na rzecz Konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: office@finispoland.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami. Sprzedający nie zobowiązał się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Konsument może przystąpić do rozwiązywania sporu online za pośrednictwem platformy  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego 
 2. Na podstawie ustawy o prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Załącznik do niniejszego regulaminu i jednocześnie jego integralną część stanowią załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czym realizuje się obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 oraz załącznik nr 2 ww. ustawy – wzór formularza odstąpienia od umowy. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 są doręczane Konsumentowi wraz z Towarem.
 4. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia – w załączniku do Regulaminu
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazany przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę pod firmą: FINIS Poland sp. z o.o. na adres wskazany w Regulaminie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar na adres Spółki wskazany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

FINIS Poland sp. z o.o.

Lutniana 39

71-425 Szczecin

adres e-mail: office@finispoland.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………

Adres e-mail konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

FORMULARZ DO POBRANIA W PLIKU .pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl